Ajuda a l’usuari

Social

Informació Legal

Introducció

Mitjançant aquest document s”estableixen les condicions legals que regulen l”ús d”aquest lloc web, allotjat sota el domini disfresses.cat

L”accés a aquesta web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, comunicacions, advertiments i altres avisos legals.

S”entén per Usuari tot aquell que navegui per la web i/o utilitzi els serveis inclosos en la tenda o adquireixi els serveis o productes oferts en la tenda.

En entrar en aquesta web queda vostè vinculat a aquestes condicions, política de privadesa i avís legal, per la qual cosa reiterem la nostra recomanació que llegeixi detingudament les presents condicions abandonant el lloc web si no està d”acord amb elles..

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris i els de B2C MARKET ONLINE, S.L., en relació a navegació a través del lloc web, l”adquisició de la condició d”usuari, els drets i obligacions associats a tal condició, així com les transaccions comercials i la utilització dels serveis que figuren en el mateix. L”accés a la web té caràcter gratuït.

Aquestes condicions es poden modificar a qualsevol moment, per la qual cosa aconsellem llegir-les abans d”efectuar cada comanda.

Tots els productes que s”ofereixen a la web disfresses.cat són venuts directament per B2C MARKET ONLINE, S.L.
Dades de l”Empresa

En compliment de l”article 10 de la Llei 34/2002, d”11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s”exposen les dades identificatives de l”empresa.

DENOMINACIÓ SOCIAL: B2C MARKET ONLINE S.L.
NIF/CIF ESB98548399
DOMICILI FISCAL Carrer de L’Albereda 13 Urbanització Colinas Venta Cabrera, 46192 Montserrat (Valencia)
CORREU ELECTRÒNIC botigaonline@disfresses.cat

DADES D”INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9645, fólio 108, página V-154486, inscripción 1..

Propietat del Website

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del domini web així com dels seus continguts pertanyen a B2C MARKET ONLINE, S.L., excepte aquells d”empreses que voluntàriament han cedit els seus continguts per al desenvolupament del website i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas de gràfics, fotografies o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat de la qual sigui d”empreses col·laboradores de B2C MARKET ONLINE, S.L., els seran aplicable, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contrari.

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troben protegits pels drets d”autor, quedant expressament prohibit reproduir, modificar, distribuir, cedir, vendre o transformar els referits elements protegits excepte consentiment exprés de B2C MARKET ONLINE, S.L., quedant així prohibida la creació de nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que intervingui autorització expressa i per escrit.

Tan sols s”autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l”usuari l”únic responsable del mal ús dels mateixos.

Queda terminantment prohibida l”alteració del contingut o estructura d”aquesta pàgina web per part de l”usuari.

B2C MARKET ONLINE, S.L. es reserva la possibilitat d”exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Aquells usuaris que enviïn al lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis això sigui possible, s”entén que autoritzen a B2C MARKET ONLINE, S.L. per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l”exercici de qualsevol altre dret d”explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d”autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s”entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les dades identificatives del responsable de la present web són els indicats a l”apartat 2 (Dades de l”Empresa).
Enllaços Hipertextuals

B2C MARKET ONLINE, S.L. es reserva el dret a bloquejar els enllaços electrònics dirigits al lloc web que no tinguin previ i exprés consentiment. En el cas que la present web pogués tenir vincles o enllaços a continguts titularitat de tercers, B2C MARKET ONLINE, S.L. no assumeix responsabilitat alguna sobre els continguts dels mateixos.

B2C MARKET ONLINE, S.L. retirarà qualsevol enllaç quan tingui coneixement per qualsevol mitjà de la *ilicitud del seu contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d”un tercer.
Exclusió de Garanties i de Responsabilitat

B2C MARKET ONLINE, S.L. es reserva el dret a interrompre l”accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, B2C MARKET ONLINE, S.L. no garanteix, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l”usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a B2C MARKET ONLINE, S.L. en aquest sentit.

B2C MARKET ONLINE, S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels serveis, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de B2C MARKET ONLINE, S.L., i/o deguda a una actuació dolosa de l”usuari i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici de l”establert en l”article 1105 del Codi Civil, s”entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i a l”efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de B2C MARKET ONLINE, S.L., tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d”accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l”atac d”hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que B2C MARKET ONLINE, S.L. hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d”acord amb l”estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, B2C MARKET ONLINE, S.L. no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

L”usuari accepta que el lloc web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per B2C MARKET ONLINE, S.L. amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l”usuari exonera a B2C MARKET ONLINE, S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el lloc web pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.
Obligacions de l”Usuari

L”usuari està obligat a comunicar a B2C MARKET ONLINE, S.L. totes les dades necessàries (nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic i altres dades de contacte) per a l”accés i utilització dels serveis que exigeixin identificació prèvia que hauran de ser veraces, actuals i ajustats a la realitat i consent que podrem fer ús d”aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari. Si no ens facilita tota la informació no podrem cursar la seva comanda. En cas contrari, B2C MARKET ONLINE, S.L. no serà responsable en cap cas en possibles retards o fallades en el lliurament com a conseqüència de l”error o omissió d”aquestes dades.

L”usuari no podrà realitzar cap comanda fraudulenta, fals o especulatiu. B2C MARKET ONLINE, S.L. es reserva el dret d”anul·lar la comanda i/o informar a les autoritats pertinents en cas de tenir motius raonables per considerar-ho com a tal.

En realitzar una comanda a aquest lloc web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Està obligat a l”ús adequat dels serveis inclosos en el lloc web, sempre de conformitat amb l”ordenament jurídic.

Al pagament dels productes que hagués contractat a través del lloc web i a les despeses d”enviament i gestió de cobrament, si els hi hagués.

Notificacions

Part de la informació o comunicacions que li enviem seran per escrit, segons ens exigeix la normativa aplicable per tant en usar aquest lloc web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. Per tant, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per Llei. Li podrem enviar comunicacions, bé a l”e-mail o bé a l”adreça postal facilitada per vostè a l”hora de realitzar una comanda. S”entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d”haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.

Contracte i acceptació de comandes

El contracte entre vostè i nosaltres serà efectiu al moment en què hàgim acceptat la comanda. Per a l”acceptació del mateix són requisits indispensables, per la nostra banda, la comprovació de disponibilitat del producte i per part de l”usuari, haver-nos fet arribar el justificant de pagament en els casos de transferència o ingrés en finestreta.

Les comandes estan subjectes a la nostra comprovació i acceptació i els confirmarem manant-los un email en el qual li informem que la comanda està sent enviat. Solament en aquest moment es formalitza el contracte entre vostè i nosaltres.

B2C MARKET ONLINE, S.L. podrà abstenir-se a cursar comandes que no presentin suficients garanties de solvència, o que resultin ser incomplets o incorrectes o en el cas que els productes demanats no estiguin disponibles, sense responsabilitat cap a vostè ni cap a tercers. En qualsevol cas, ens comprometem a informar-li i si ja li haguéssim carregat l”import de la comanda procedirem a reemborsar-li la suma que ha anticipat.
B2C MARKET ONLINE, S.L. podrà abstenir-se de cursar comandes el cost de les quals d”enviament superi el 50% de l”import cobrat al client.
Desistiment del contracte

En un termini de 15 dies naturals des de la recepció de la comanda, vostè podrà desistir el contracte. Li reemborsarem l”import de la comanda seguint la nostra Política de Devolucions. En cap cas li reemborsarem les despeses d”enviament.

El dret de desistiment s”aplicarà sempre que els productes es retornin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, juntament amb l”embalatge original complet, etiquetes i accessoris.

Nosaltres determinarem si els productes es troben en les mateixes condicions en les quals li van ser enviats. Els productes que hagin estat retornats danyats, incomplets, deteriorats, usats o bruts per culpa del client no seran reemborsats i serà posats a la disposició del seu remitent i reexpedits a ports deguts.

Per dur a terme el seu dret a desistiment li convidem al fet que segueixi la nostra Política de Devolucions.

Disponibilitat dels productes

Vostè accepta que els productes presentat en la tenda online estan subjectes a límits d”existències i a la disponibilitat dels mateixos. Si algun producte no estigués disponible una vegada realitzat la comanda l”hi comunicarem al més aviat possible, podent vostè modificar o cancel·lar la comanda.

B2C MARKET ONLINE, S.L. es reserva el dret de modificar els productes que s”ofereixen en el lloc web a qualsevol moment sense previ avís.

Requisits per a la condició d”Usuari Registrat

La condició d”usuari registrat li permetrà navegar a través de zones d”accés restringit de la nostra web, utilitzar serveis pels quals sigui necessària identificació i adquirir productes oferts en el lloc web.

Per registrar-se és necessari ser major d”edat, amb plena capacitat per contractar i subscriure les presents Condicions Generals. Això implica la lectura i acceptació expressa i sense reserva alguna dels termes integrants de les presents Condicions Generals.

El nom d”usuari i contrasenya generats que permetran a l”usuari identificar-se i utilitzar el servei tenen caràcter estrictament personal i confidencial. L”usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les mateixes. En conseqüència, l”usuari accepta expressament, excepte prova en contrari, que nosaltres presumim que els usos del servei realitzats utilitzant les seves claus d”identificació són realitzats per l”usuari registrat, tret que aquest hagués comunicat prèviament l”extraviament o substracció de les mateixes.

La contrasenya podrà ser modificada lliurement per l”usuari, a través dels procediments que hem establert a aquest efecte. La contrasenya substituïda quedarà anul·lada com a mitjà d”identificació al mateix moment en què es generi la nova.

Podrem bloquejar l”accés i utilització de la pàgina web quan ho estimem necessari per motius de seguretat. El Servei quedarà bloquejat automàticament en el supòsit que es produeixin tres errors successius en la consignació de les claus d”usuari per al seu accés o utilització.

Adoptarem les mesures organitzatives i tècniques necessàries en els nostres equips informàtics per aconseguir una adequada utilització del servei pels usuaris i evitar accessos no autoritzats l”objecte dels quals sigui procedir a revelacions no autoritzades del contingut de la informació financera de l”usuari accessible a través del servei.

L”Usuari podrà a tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com a Usuari de www.lacasadelcarnaval.es, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho a través de l”àrea de l”apartat d”Atenció al client d”aquesta Web o per correu electrònic a botigaonline@disfresses.cat.

Moneda, Impostos i Formes de pagament.

Els preus del nostre lloc web es mostren en euros.

D”acord a la legislació vigent, tota compra feta des del nostre lloc web estarà subjecta a l”Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Segons la normativa espanyola, estem obligats a emetre factura per a comandes superiors a 3.000 € (IVA inclòs)

Si vostè és un subjecte passiu d”IVA (empreses, entitats, organitzacions…) amb residència en la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari, estaran exemptes del pagament de l”IVA, sent condició imprescindible l”enviament d”aquest document per e-mail a botigaonline@disfresses.cat.

Les despeses d”enviament seran afegits en el resum de la compra, abans d”efectuar el pagament.

B2C MARKET ONLINE, S.L. es reserva el dret de modificar els preus que es mostren en el lloc sense previ avís.

El preu dels productes serà el que s”estipuli a cada moment en el nostre lloc web, excepte en cas d”error manifest. A pesar que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que vostè ha encarregat, li informarem al més aviat possible i li donarem l”opció de confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-ho. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li el/els producte/s al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació d”Enviament) si l”error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Queden protegits els drets reconeguts per la Legislació vigent.

B2C MARKET ONLINE, S.L. accepta pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, Pay Pal, ingrés en finestreta, transferència bancària i contra reembors (aquest últim comporta sobrecostos).

Els enviaments contra reembors, en ocasions, es confirmaran les seves dades per telèfon abans del seu enviament, fins que no puguem confirmar les seves dades, no procedirem a l”enviament, independentment del tipus de termini de lliurament que hagi contractat. Qualsevol ús fraudulent d”aquest sistema de pagament, (ex.: Comandes realitzades sense la intenció de recollir-los), pot comportar accions legals.

Al moment en el qual ens realitzi l”ingrés o la transferència, ha d”indicar-nos com a referència el nombre de comanda i el nom i cognoms del client. El termini per realitzar la transferència serà de 3 dies des que s”ha efectuat la comanda. Aquest no serà confirmat fins que no s”hagi fet efectiu el càrrec en el nostre compte. Si passat el termini de cinc dies no hem rebut l”ingrés, procedirem a la cancel·lació de la comanda.

La devolució serà en la mateixa forma de pagament. En el cas d”haver realitzat el pagament en ingrés o transferència, haurà d”indicar-nos un número de compte per realitzar-li l”abonament.
Informació dels productes

B2C MARKET ONLINE, S.L. ha posat una especial cura a mostrar amb precisió les característiques i colors dels nostres productes, així i tot, el calibratge de cada monitor és diferent, i no podem garantir que visualitzi els colors amb total exactitud.

Les talles i mesures mostrats en els articles, són les indicades pel fabricant, no sent responsable B2C MARKET ONLINE, S.L. de les lleugeres variacions que existeixin, ni sent motiu de devolució de l”article si són inferiors al 10% de la mesura indicada.

Esdeveniments fora del nostre control

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d”alguna de les obligacions que assumim a l”empara d”un contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d”exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran és especial (sense limitació) el següent:

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d”ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat d”utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d”altres governs.

S”entendrà que la nostra obligació de compliment en virtut d”algun contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d”una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri tal període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del contracte malgrat la Causa de Força Major.

Protecció de Dades de caràcter personal. Política de Privadesa

B2C MARKET ONLINE, S.L. serà la responsable de les dades dels Usuaris/ clients que naveguin i/o es registrin en disfresses.cat

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de B2C MARKET ONLINE, S.L. s”estén a tot el relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través de la web.

En aquest sentit B2C MARKET ONLINE, S.L. garanteix que tractarà les dades personals complint l”establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s”aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD), i legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE). A aquest efecte, B2C MARKET ONLINE, S.L. ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers..

En compliment del que es disposa en la LOPD i RLOPD, sempre que se sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari de la web, s”informarà degudament en cada cas com a mínim de la identitat del responsable del tractament, de la finalitat per la qual es recapten les dades i dels drets que li assisteixen.

Mitjançant el registre i l”acceptació de les condicions generals del servei, l”usuari de la web, es considera legalment informat i consent a B2C MARKET ONLINE, S.L. emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitats en el registre, els derivats de l”ús del servei (les dades obtingudes de les compres), així com els resultants de processos informàtics amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat pel client i fer-li partícip del pla comercial, pel que es realitzaran segmentacions sobre les seves dades, estudis de mercat i elaboració de perfils, derivats o no de l”anàlisi dels seus hàbits de compra; tractament que permetrà aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals al client i rebre comunicacions promocionals, l”enviament de les quals, per mitjans electrònics o no, s”autoritza expressament en sol·licitar l”alta en el servei.

Important: En cas que no desitjar rebre informació promocional, si el client canvia d”opinió, o desitja rectificar les seves dades, pot accedir, a qualsevol moment, a la seva fitxa de registre, prement en “El meu Compte”, on podrà modificar el criteri seleccionat i/o les seves dades. En qualsevol cas, l”usuari pot exercitar els drets d”oposició, accés, rectificació i cancel·lació o revocar el seu consentiment a qualsevol moment, dirigint-se per escrit a botigaonline@disfresses.cat

Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals d”ús i navegació així com qualsevol relació entre l”usuari i B2C MARKET ONLINE, S.L. es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l”existència o contingut de les presents Condicions Generals o de les relacions entre l”usuari i B2C MARKET ONLINE, S.L. ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre”ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Valencia.A

Enviament Gratuït

Per a comandes de més de 100 €

Devolucions fàcils de 14 dies

Garantia de devolució de 14 dies

Garantia de Satisfacció

O li tornem els diners del producte

Pagaments 100% Segurs

PayPal / MasterCard / Visa